Školski dokumenti

Godišnji plan i program rada škole 2022./2023.

Školski kurikulum 2022./2023.

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 2022.-2023.

Analiza realizacije aktivnosti predviđenih preventivnim programom

Godišnji plan i program rada škole 2021./2022.

Školski kurikulum 2021./2022.

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 2021.-2022.

Izmjene Statuta 2020.g.

Statut

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum 2020./2021.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Godišnjeg plan i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020.

Školski kurikulum 2019./2020.

Kućni red

Etički kodeks

Etičko Povjerenstvo

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika

Procedura putnih naloga

Procedura ugovorne obveze

Procedura Blagajničko poslovanje

Procedura upravljanja nekretninama

Procedura zaprimanja racuna

Procedura naplate prihoda


Registar ugovora 2021. g.

Registar ugovora 2020. g.

Registar ugovora 2019. g.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Trogodišnji financijski plan za 2022.-2024.

Obrazloženje financijskog plana za 2022.

Trogodišnji financijski plan za 2021.-2023.

Obrazloženje financijskog plana za 2021.

Financijski izvještaj za 1.-12.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za 1.-12 2021.

Financijski izvještaj za 1.-12.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za 1.-12 2020.

Financijski izvještaj za 1.-12.2019.

Bilješke uz financijski izvještaj za 1.-12.2019.

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2019. – 2021.

Obrazloženje financijskog plana

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2018. – 2020.

Obrazloženje financijskog plana

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.godinu


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi

Pravilnik zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti uporabe duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o radu školske knjižnice – kraj pravilnika

POSEBNA LISTA S ROKOVIMA ČUVANJA

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom


Financijski izvještaji 1.- 12.2018. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 1. -12. 2018.godine


Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o zaštititi osobnih podataka

Povjerenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama – preuzimanje obrazaca

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja


Dokumenti, zakonski i podzakonski akti  s područja odgoja i obrazovanja


Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama za razdoblje od 2020. do 2024.godine

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja


Državni pedagoški standard