Eko logo

Logo Prirodoslovne škole Split kao ekoškole je atom s jezgrom lista na kojoj je svijet. Jezgra predstavlja sav svijet, napravljena je u obliku lista, jer bez lišća odnosno stabala ne bi bilo života na zemlji. Pošto je ovaj logo za Prirodoslovnu školu, napravljen je kao atom koji na orbitalama umjesto elektrona ima 3 Platonova tijela (kocka, ikosaedar, oktaedar) koja predstavljaju elemente zemlju, vodu i zrak koji su najugroženiji zbog onečišćenja. Logo je izradio naš bivši učenik Ante Šimić.